Invloed Zwollenaren herstellen op belangrijke thema’s

De huidige processen zijn voor verbetering vatbaar.  Mensen moeten weten waar het allemaal over gaat en welke consequenties voorstellen hebben.

 • Geen wollige taal, of vooraf afgebakende thema’s.
  • De burgers stimuleren om te participeren. Door transparant, respectvol, eerlijk en betrouwbaar te zijn haken de burgers niet af. Nu denken de burgers nog steeds dat het geen zin heeft om mee te doen, want de gemeente interesseert niet wat ik te zeggen heb.
  • Maak daartoe in ieder geval vooraf duidelijk wat de beïnvloedingsruimte is bij participatie, wat de randvoorwaarden / kaders zijn, wat er met de uitkomst van participatie gebeurt en wat het tijdpad is.
  • Geeft de burger voorsprong op initiatiefnemers.
  • Structureer het per wijk, lokale vraagstukken, stadsbreed op hoofdlijnen.
  • Transparante en eerlijke antwoorden op de ingediende zienswijzen. Geen antwoorden als we hebben een andere kijk of antwoorden die niet juist zijn.
  • Zienswijzen binnen een korte tijd beantwoorden. Soms duurt de beantwoording langer dan anderhalf jaar.

Burgers ook meebeslissen op de hoofdthema’s (stads breed) bijvoorbeeld:

 • Strategische keuzes (woningbouw, infrastructuur, energietransitie e.d.)
  • Maximale omvang van de stad
  • Verdeling bouw / groen in de stad
  • Maximale hoogte gebouwen
  • Wel of geen uitleglocaties en zo ja, welke
  • Energiesystemen in de stad en wijk
  • Veranderingen in de wijken per wijk

Waarborg tijdige en voldoende participatie in de Omgevingswet

 • Verbinden van burgers en gemeente om zo te zorgen dat plannen integraal naar een hoger kwaliteitsniveau worden getild, aansluiten bij de behoefte van belanghebbenden (o.a. initiatiefnemer en burgers) en passen in een breed gedragen toekomstperspectief van de stad.
  • Naast regels ook waarden waar aan je toetst om de kwaliteit van de ruimte te waarborgen. Liefst stel je deze waarden op gebiedsniveau met belanghebbenden vast.
  • Formuleer spelregels / eisen waaraan initiatiefnemers moeten voldoen bij het organiseren van hun participatieproces
  • Geef aan hoe je daar als gemeente op toeziet en welke rol inwoners daarbij eventueel hebben

Huidige, overstijgende invloedrijke werkverbanden zoals Regio Zwolle en het Zwols Concilium vragen om specifieke aandacht. lees hierover meer