Beleid wordt beter als je het samen doet!

Alle politieke partijen in Zwolle hebben toegezegd dat ze het uitgewerkte plan om de inspraak te verbeteren zullen gaan gebruiken en zelf in het nieuwe coalitieakkoord zullen gaan opnemen. De inspraak in Zwolle gaat verbeteren! Lees meer

Doe je mee? Vul de enquêtes en geef je mening!!

De A28 enquête, klik hier

De inspraak enquête klik hier

In de zomer van 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld en ter inzage gelegd. Er zijn zienswijzen op ingediend en de Zwolse gemeenteraad heeft er inmiddels een debat over gevoerd. Met o.a. als uitkomst dat er meer tijd wordt genomen voor participatie over de ontwerp-Omgevingsvisie.

De wijkverenigingen en – stichtingen doen een dringend beroep op de Gemeenteraad om de Zwollenaren een duidelijker stem te geven in de beslissingen over de toekomst van de stad.

In de ontwerp-Omgevingsvisie ligt veel nadruk op extra woningbouw, mobiliteit en infrastructuur. Het onderzoek van het Rijk naar de potenties van Zwolle op deze punten krijgt ook veel aandacht, mede door de zienswijze die het college heeft ingediend op de landelijke Omgevingsvisie; hiermee is Zwolle bij het Rijk nadrukkelijk in beeld gekomen als een stad met mogelijkheden. Het lijkt erop dat het Rijk deze uitgestoken hand van Zwolle graag aanneemt. De Zwolse ontwerp-Omgevingsvisie toont al met al een voortvarende blik van het stadsbestuur, met de beste bedoelingen voor de toekomst van de stad.
De blik en aanpak van het Zwolse stadsbestuur in het ontwerp van de Omgevingsvisie roept echter ook vragen op. Vanuit de Zwolse raad kwamen vragen als “waar zeggen we eigenlijk ja op?” en “wanneer zijn College en raad aan zet in de nieuwe visie?”, “waar zitten de knoppen waaraan gedraaid kan worden” en “het missen van de momenten en keuzes waarop bewoners invloed kunnen uitoefenen / op kunnen participeren” Met anderen woorden: ligt in het ontwerp van de Omgevingsvisie wel het mandaat van de Zwolse kiezer voor de gekozen richtingen en wat vinden Zwollenaren daar nou echt van?

Als wijkverenigingen en – stichtingen die de inwoners van Zwolle vertegenwoordigen vinden wij dat het bestuur van de stad “een forse stap terug doet” als het gaat om de participatie van burgers in en over dit belangrijke onderwerp, namelijk de ontwikkeling van onze stad die de burgers van deze stad in praktische zin zullen gaan ervaren. Burgers, Zwollenaren anno 2020 vragen om een volwassen vorm van inspraak en deelname in de besluitvorming over voor de stad essentiële ontwikkelingen. Waarin niet langer de nu veelal gehanteerde “consultatie” van burgers leidend is, maar een vorm waarin inwoners van Zwolle, wensen en ideeën ten aanzien van o.a. de Omgevingsvisie en andere ingrijpende zaken daadwerkelijk kunnen terugvinden in beleid en plannen.
Wij hebben signalen dat inwoners verbetering van de participatie over de ontwerp-Omgevingsvisie zeer wenselijk vinden.

Om Zwollenaren meer invloed te geven op hun stad zal er op kort termijn ook wat moeten gebeuren aan de overstijgende werkverbanden/ structuren. Lees daarover dit