Beleid wordt beter als je het samen doet!

Zwolle is toe aan volwassen participatie

Het is ruim een jaar geleden dat het Platform van Zwolse Wijken een visie op participatie presenteerde. Korte tijd later startte de (verplichte) bezinning op het zelfde onderwerp door de gemeente Zwolle.

De visie op participatie zoals die is vastgesteld door een ruime meerderheid van Zwolse wijkverenigingen en stichtingen heeft in dat gemeentelijk proces een goede positie gekregen en dat is winst voor de inwoners van Zwolle. Maar, nu de eindstreep in zicht is missen we een paar essentiële afspraken in de bijna definitieve versie:

  1. Inwoners blijven aanzienlijk minder invloed houden dan projectontwikkelaars en de gemeente.
  2. Er is teveel vrijblijvendheid waardoor bij een onvoldoende volgens afspraken gelopen participatieproces toch een vergunning kan worden afgegeven.
  3. Als de gemeente zelf een initiatief neemt, controleert zij zichzelf. Een “wij van wc-eend”- proces. Dat moet anders worden geregeld.
  4. Het schema waaruit kan worden afgelezen dat hoe groter de impact van een verandering op de stad of wijk wordt, hoe zwaarder de vorm van participatie moet zijn.
  5. De Go / No-Go eind keuzemogelijkheid voor de raad als niet alle participatieregels goed zijn doorlopen.

Het Platform Zwolse Wijken zal de punten nogmaals inbrengen maar doet ook een beroep op de Zwolse gemeenteraad. Dit omdat alle fracties op 8 maart 2022 hebben ingestemd met de visie die wij als platform hebben opgesteld. Dan kan het nu niet zijn dat die zelfde raad de essentiële onderdelen van die visie nu niet ook weer zou opnemen. Na twintig jaar praten over participatie is het mooi geweest. Nu moet er worden doorgepakt!

Doe je mee? Vul de enquêtes en geef je mening!!
De A28 enquête, klik hier
De inspraak enquête klik hier

De wijkverenigingen en – stichtingen doen een dringend beroep op de Gemeenteraad om de Zwollenaren een duidelijker stem te geven in de beslissingen over de toekomst van de stad.

In de ontwerp-Omgevingsvisie ligt veel nadruk op extra woningbouw, mobiliteit en infrastructuur. Het onderzoek van het Rijk naar de potenties van Zwolle op deze punten krijgt ook veel aandacht, mede door de zienswijze die het college heeft ingediend op de landelijke Omgevingsvisie; hiermee is Zwolle bij het Rijk nadrukkelijk in beeld gekomen als een stad met mogelijkheden. Het lijkt erop dat het Rijk deze uitgestoken hand van Zwolle graag aanneemt. De Zwolse ontwerp-Omgevingsvisie toont al met al een voortvarende blik van het stadsbestuur, met de beste bedoelingen voor de toekomst van de stad.
De blik en aanpak van het Zwolse stadsbestuur in het ontwerp van de Omgevingsvisie roept echter ook vragen op. Vanuit de Zwolse raad kwamen vragen als “waar zeggen we eigenlijk ja op?” en “wanneer zijn College en raad aan zet in de nieuwe visie?”, “waar zitten de knoppen waaraan gedraaid kan worden” en “het missen van de momenten en keuzes waarop bewoners invloed kunnen uitoefenen / op kunnen participeren” Met anderen woorden: ligt in het ontwerp van de Omgevingsvisie wel het mandaat van de Zwolse kiezer voor de gekozen richtingen en wat vinden Zwollenaren daar nou echt van?

Als wijkverenigingen en – stichtingen die de inwoners van Zwolle vertegenwoordigen vinden wij dat het bestuur van de stad “een forse stap terug doet” als het gaat om de participatie van burgers in en over dit belangrijke onderwerp, namelijk de ontwikkeling van onze stad die de burgers van deze stad in praktische zin zullen gaan ervaren. Burgers, Zwollenaren anno 2020 vragen om een volwassen vorm van inspraak en deelname in de besluitvorming over voor de stad essentiële ontwikkelingen. Waarin niet langer de nu veelal gehanteerde “consultatie” van burgers leidend is, maar een vorm waarin inwoners van Zwolle, wensen en ideeën ten aanzien van o.a. de Omgevingsvisie en andere ingrijpende zaken daadwerkelijk kunnen terugvinden in beleid en plannen.
Wij hebben signalen dat inwoners verbetering van de participatie over de ontwerp-Omgevingsvisie zeer wenselijk vinden.

Om Zwollenaren meer invloed te geven op hun stad zal er op kort termijn ook wat moeten gebeuren aan de overstijgende werkverbanden/ structuren. Lees daarover dit