Platform Zwolse Wijken gaat door.Beleid is beter geworden omdat het voortaan samen gebeurt!

Op de afgelopen twee bijeenkomsten is duidelijk uitgesproken door de aanwezige wijkverenigingen dat het Platform zijn nut heeft bewezen en dat we door willen gaan met het platform. Inmiddels wordt er verder gewerkt aan het verstevigen van de positie van het platform en worden wijken gevraagd om zich uit te spreken over deelname. Het platform zal als platform doorgaan. Meedoen is niet verplicht maar ook niet geheel vrijblijvend. De relatief vrije vorm heeft als voordeel dat we als vertegenwoordigers van Zwolse wijken elkaar vinden op gemeenschappelijke belangen.

Update Omgevingsvisie 2040

Zwolle zal de komende tijd weer een update maken van de Omgevingsvisie. Het Platform Zwolse is uitgenodigd voor een kennismaking met de procesbegeleiders. Onderwerpen zijn: “hoe kan de participatie het beste worden aangepakt, welke organisaties moeten niet vergeten worden en welke ideeën ons platform heeft over participatie waarbij eerdere ervaringen meegenomen kunnen worden.

Zwolle heeft gekozen voor een volwassen participatie!

Het Platform van Zwolse Wijken heeft een visie op participatie opgesteld. Korte tijd later startte de (verplichte) bezinning op het zelfde onderwerp door de gemeente Zwolle.

De Zwolse gemeenteraad heeft uiteindelijk ingestemd met een nieuw participatie beleid dat de naam “Hanza” heeft gekregen. Het platform Zwolse Wijken, waar de meeste wijkverenigingen en stichtingen in zijn samengekomen, is tevreden met het nieuwe beleid.
In grote lijnen komt het erop neer dat Zwolse initiatieven, ook als de gemeente die rol zelf heeft, begint met het goed en zorgvuldig betrekken van inwoners. Er volgt een traject met voorgeschreven onderdelen en als een initiatiefnemer deze niet volgt kan dat consequenties hebben voor het verdere verloop. Het nieuwe beleid gaat in op 1 januari 2024!

Meer weten, lees hier het aangenomen beleid.

Doe je mee? Vul de enquêtes en geef je mening!!
De A28 enquête, klik hier
De inspraak enquête klik hier

De wijkverenigingen en – stichtingen doen een dringend beroep op de Gemeenteraad om de Zwollenaren een duidelijker stem te geven in de beslissingen over de toekomst van de stad.

In de ontwerp-Omgevingsvisie ligt veel nadruk op extra woningbouw, mobiliteit en infrastructuur. Het onderzoek van het Rijk naar de potenties van Zwolle op deze punten krijgt ook veel aandacht, mede door de zienswijze die het college heeft ingediend op de landelijke Omgevingsvisie; hiermee is Zwolle bij het Rijk nadrukkelijk in beeld gekomen als een stad met mogelijkheden. Het lijkt erop dat het Rijk deze uitgestoken hand van Zwolle graag aanneemt. De Zwolse ontwerp-Omgevingsvisie toont al met al een voortvarende blik van het stadsbestuur, met de beste bedoelingen voor de toekomst van de stad.
De blik en aanpak van het Zwolse stadsbestuur in het ontwerp van de Omgevingsvisie roept echter ook vragen op. Vanuit de Zwolse raad kwamen vragen als “waar zeggen we eigenlijk ja op?” en “wanneer zijn College en raad aan zet in de nieuwe visie?”, “waar zitten de knoppen waaraan gedraaid kan worden” en “het missen van de momenten en keuzes waarop bewoners invloed kunnen uitoefenen / op kunnen participeren” Met anderen woorden: ligt in het ontwerp van de Omgevingsvisie wel het mandaat van de Zwolse kiezer voor de gekozen richtingen en wat vinden Zwollenaren daar nou echt van?

Als wijkverenigingen en – stichtingen die de inwoners van Zwolle vertegenwoordigen vinden wij dat het bestuur van de stad “een forse stap terug doet” als het gaat om de participatie van burgers in en over dit belangrijke onderwerp, namelijk de ontwikkeling van onze stad die de burgers van deze stad in praktische zin zullen gaan ervaren. Burgers, Zwollenaren anno 2020 vragen om een volwassen vorm van inspraak en deelname in de besluitvorming over voor de stad essentiële ontwikkelingen. Waarin niet langer de nu veelal gehanteerde “consultatie” van burgers leidend is, maar een vorm waarin inwoners van Zwolle, wensen en ideeën ten aanzien van o.a. de Omgevingsvisie en andere ingrijpende zaken daadwerkelijk kunnen terugvinden in beleid en plannen.
Wij hebben signalen dat inwoners verbetering van de participatie over de ontwerp-Omgevingsvisie zeer wenselijk vinden.

Om Zwollenaren meer invloed te geven op hun stad zal er op kort termijn ook wat moeten gebeuren aan de overstijgende werkverbanden/ structuren. Lees daarover dit