Een advies van het planbureau voor de leefomgeving:
Een miljoen nieuwe woningen, meer windmolens en zonnepanelen, oplossingen voor wateroverlast én droogte door klimaatverandering, maar ook behoud van natuur en plek behouden voor landbouw. Het nieuwe kabinet zal met ambitieuze plannen moeten komen om alles op elkaar af te stemmen, schetst het Planbureau voor de Leefomgeving. En daarvoor is een andere aanpak nodig dan tot nu gebruikelijk.

‘Inspraak ouderwets’

De mening van de burger is daarbij cruciaal, waarschuwt het rapport. “Omdat het gaat om forse ingrepen in de dagelijkse leefomgeving van burgers, is het maatschappelijk draagvlak hiervoor van groot belang.” Burgers moeten meer betrokken worden bij het hele proces en er moet meer oog komen voor “hoe burgers de ruimte beleven”. Onderzoeker David Hamers noemt in de krant inspraak achteraf ouderwets: “Die tijd is voorbij. Inspraak is iets anders dan meedoen.” Hij ziet liever dat burgers al tijdens de planningsfase worden betrokken. “Betrek ze veel vroeger in het gesprek als mensen die betrokken zijn.”

“Maak omwonenden mede-eigenaar van een windmolen of een zonnepark. Compenseer mensen die last hebben van een windmolen in de buurt. Dan heb je al meteen een heel ander gesprek dan wanneer je binnenkomt en zegt: ‘wij komen hier met een internationaal consortium een stel windmolens bouwen. En jullie hebben daar de sores van.'”

Wantrouwen

Hamers wijst erop dat het wantrouwen in de overheid is gestegen door dossiers als de toeslagenaffaire, de aardbevingsschade in Groningen en geruzie over Schiphol en Lelystad Airport. Een uitgestoken hand is daarom vereist. “De overheid moet zich afvragen: hoe ziet de burger dit? In plaats van alleen te kijken naar het doel dat men wil halen. Dat kost moeite, maar op de lange termijn betaalt het zich dubbel en dwars terug.”

Dit is een ingekort artikel. Lees het hele artikel: https://nos.nl/artikel/2375860-advies-over-bouwbeleid-betere-inspraak-minder-landbouw-eigen-minister.html